Patologie

patologie - závěr musí obsahovat MKN kód, MKN-O kód a TNM klasifikaci, dále tyto údaje:
o   histologický typ a grade nádoru
o   přítomnost mucinózní složky
o   hloubka invaze
o   u rekta po neoadjuvanci zhodnocení regrese dle Dworaka
o   resekční okraje - negativní/pozitivní (vzdálenost tumoru od nejbližšího okraje v cm)
o   u rekta navíc cirkumferentní resekční okraj (pozitivní / negativní - pak vzdálenost)
o   perforace
o   přítomnost angioinvaze (lymfatické cévy, krevní cévy)
o   přítomnost perineurálního šíření
o   lymfatické uzliny (pozitivní/celkový počet)
o   stanovení onkogenů K,N-RAS a BRAF (stanovení v akreditované laboratoři na žádost onkologa)
o   nepovinně:
§  IHC vyšetření exprese mis-match-repair (MMR) proteinů
-          laboratorní vyšetření:
o   krevní obraz, biochemie vč. jaterních testů, předoperační hladiny tumormarkerů CEA, Ca 19-9
-          ostatní doplňková vyšetření:
o   u žen gynekologické vyšetření
o   stanovení nutričního stavu


Zdroj: standard Nemocnice Jihlava

TNM klasifikace

Anatomické lokalizace a sublokalizace 

Tlusté střevo (C18) 
1. Cékum (C18.0)
2. Colon ascendent (C18.2)
3. Flexura hepatica (C18.3)
4. Colon transversum (C18.4)
5. Flexura lienalis (C18.5)
6. Colon descendens (C18.6)
7. Colon sigmoideum (C18.7) Rektosigmoideální přechod (C19) 


Regionální mízní uzliny: 
Pro každou anatomickou lokalizaci, resp. její část jsou následující regionální mízní uzliny: Cékum – ileokolické, pravostranné kolické
Colon ascendens – ileokolické, pravostranné kolické, střední kolické
Flexura hepatica – střední kolické, pravostranné kolické 
Colon transversum – pravostranné kolické, střední kolické, levostranné kolické, dolní mezenterické 
Flexura lienalis – střední kolické, levostranné kolické, dolní mezenterické 
Colon descendens – levostranné kolické, dolní mezenterické 
Colon sigmoideum - sigmoideální, levostranné kolické, horní rektální (hemorhoidální), dolní mezenterické a rektosigmoideální 

Metastázy v uzlinách jiných než výše uvedených se klasifikují jako metastázy vzdálené

T – Primární nádor 
TX Primární nádor nelze hodnotit T0 bez známek primárního nádoru 
Tis karcinom in situ (invaze do lamina propria mucosae) 
 1. T1  nádor postihuje submocosu 
 2. T2  nádor postihuje tunica muscularis propria 
 3. T3  nádor postihuje subserosu nebo se šíří do neperitonealizované perikolické nebo perirektální
  tkáně 
 4. T4  nádor postihuje jiné orgány či struktury a/nebo prorůstá na viscerální peritoneum 
 5. T4a  nádor prorůstá na viscerální peritoneum 
 6. T4b  nádor přímo postihuje orgány či struktury 

NX      regionální mízní uzliny nelze posoudit
            N0       bez metastáz v regionálních mízních uzlinách
N1       metastázy v 1-3 v regionálních mízních LU
            N1a     metastáza v 1 regionální uzlině
            N1b     metastázy ve 2-3 regionálních uzlinách
            N1c     ložisko/a nádoru (satelity) v subseróze nebo v neperitonealizované                  perikolické/perirektální tkáni bez postižení regionálních LU
            N2       metastázy ve 4 a více regionálních LU
            N2a metastázy v 4-6 regionálních uzlinách
            N2b metastázy v 7 a více regionálních uzlinách

MX     nelze hodnotit
M0      nejsou vzdálené metastázy
M1      vzdálené metastázy
            M1a metastázy omezené na 1 orgán, ne-regionální uzlina/y
            M1b metastázy ve více než 1 orgánu
            M1c metastázy na peritoneu

Histologické vyšetření vzorků z regionální lymfadenektomie má standardně zahrnovat 
12 a více mízních uzlin.
Jsou-li mízní uzliny negativní, ale nebylo dosaženo standardně vyšetřovaného počtu, klasifikuje se jako pN0 


Rozdělení do stadií
                                                                                                         
Stádium 0           Tis                      N0                      M0
Stádium I           T1, T2                N0                      M0
Stádium II          T3, T4                N0                      M0
Stádium IIA       T3                       N0                      M0
Stadium IIB       T4a                     N0                      M0       
Stádium IIC       T4b                     N0                      M0
Stádium III        jakékoliv T         N1, N2               M0
Stádium IIIA      T1, T2                N1                      M0
                           T1                       N2a                    M0
Stádium IIIB      T3, T4a               N1                      M0
                           T2, T3                N2a                    M0
                           T1, T2                N2b                    M0       
Stádium IIIC      T4a                     N2a                    M0
                           T3, T4a               N2b                    M0
                           T4b                     N1, N2               M0
Stádium IV        jakékoliv T         jakékoliv N        M1
Stádium IVA     jakékoliv T         jakékoliv N        M1a
Stádium IVB      jakékoliv T         jakékoliv N        M1b
Stádium IVC    jakékoliv T        jakékoliv N       M1c

8.verze

Kolorektální karcinom a obezita

Autoři: Z. Adamová 1;  R. Slováček 1;  A. Geršlová 2Působiště autorů: Chirurgické oddělení, Vsetínská nemocnice a. s. Primář: MUDr. Jaroslav Sankot 1;  Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav Primář: MUDr. Martin Kříž 2Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(3): 145-147

V naší práci jsme neprokázali jednoznačnou souvislost mezi obezitou a vznikem kolorektálního karcinomu, pravděpodobně pro relativně malý soubor pacientů, bylo by vhodné doplnit rozsáhlejší epidemiologické studie. Současně hubnutí následkem kolorektálního karcinomu může naše výsledky zkreslovat. Avšak data uvedená v zahraničních pracích, vyšší počet pooperačních komplikací u obézních a kratší životní prognóza u pacientů s nadváhou a kolorektálním karcinomem nás opravňují k doporučování udržování normální váhy našim pacientům.

Men Who Eat Yogurt May Have Lower Colon Cancer Risk

zdroj: zde

Muži, kteří jedí nejméně dvě porce týdne jogurtu, mohou snížit riziko vzniku kolorektálního karcinomu.
Výzkumníci zkoumali údaje o 32 606 mužských a 55 743 zdravotnických pracovnících, kteří měli kolonoskopii v letech 1986 až 2012. Účastníci studie poskytovali podrobné informace o svých zdravotních, životních, stravovacích a pohybových návycích každé čtyři roky.
V té době bylo u mužů 5 811 případů kolorektálního adenomu a 8 116 u žen.
Ve srovnání s muži, kteří nejedli žádný jogurt, ti, kteří měli nejméně dvě porce týdně, byli o 19% méně náchylní k rozvoji konvenčních adenomů a o 26% méně pravděpodobně k rozvoji adenomů s nejvyšším maligním potenciálem.
"Naše údaje poskytují nové důkazy o úloze jogurtu v rané fázi vývoje kolorektálního karcinomu," uvedl spoluautor studie Dr. Yin Cao z University of Washington University of Medicine v St. Louis.
"Zjištění, pokud budou potvrzena budoucím studiem, naznačují, že jogurt může sloužit jako široce přijatelný modifikovatelný faktor, který by mohl doplnit screening kolorektálního karcinomu a snížit riziko adenomu mezi netestovanými," řekl Cao e-mailem.
Spotřeba jogurtu byla spojena s nižším rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku v předchozích studiích a někteří vědci si myslí, že to může být proto, že jogurt podporuje růst zdravých bakterií ve střevech. Méně je však známo, jak může jogurt ovlivnit potenciál lidí k rozvoji adenomů.
Ve studii se nezdálo, že by spotřeba jogurtu ovlivňovala riziko vzniku předhoubních polypů u žen.

Kolonoskopie

Poznámky k článku "Optimalizace střevní přípravy před kolonoskopií"


 • minimálně 7 dnů vysazení preparátů železa
 • 5 dnů předem vynechat potravu, která obsahuje hrubé zbytky, zrna, slupky( pečivo s mákem, celozrnné pečivo, pečivo se skořicí, hrozny  kiwi, angrešt, rjčata , meloun, papriky atd.)
 • u přípravků k prázdnění 
  • FORTRANS - je bezpečný pro pacienty s ren. insuf, srdečním selháním, jaterní ci.. u těchto onemocnění není vhodný Picoprep


T1 tumory postižení submukózyRozhodující pro riziko metastázování do lymfatických uzlin je hloubka invaze do submukózy. 

Je-li invaze pouze do sm1 (superficiální třetina), je riziko metastazování nízké 2 %
Invaze do sm2 (střední třetina) je riziko metastazování  8 %

Invaze do sm3(distální třetina) je riziko metastazování  23 %

Neoadjuvantní chemoradioterapie ca rectaRektum se podle vzdálenosti tumoru od análního okraje dělí na

dolní rektum < 5 cm. (rigidní a flexibilní rektoskopie)  do 4 cm ( NMR)
střední rektum 5–10 cm (rigidní a flexibilní rektoskopie)  více jak 4 -10 cm ( NMR)
horní rektum >10–15 cm (rigidní a flexibilní rektoskopie)  více jak 8-12 cm ( NMR)


pozn. u NMR měřeno od anorektální junkce

Léčba na základě multidisciplinárního týmu

Velmi časné karcinomy (některé cT1)

U velmi časných stadií T1 N0 M0 zvážit provedení transanální endoskopické mikrochirurgie (TEM), cílem je R0 resekce. 
Pokud není R0 resekce dosaženo nebo jsou přítomny rizikové faktory (nízká diferenciace, cévní invaze, hlubší infiltrace do submukosy T1sm (2?),3 nebo T2 je riziko lokální recidivy vysoké a mělo by následovat radikální resekční řešení, v individuálních případech lokální radioterapie nebo chemoradioterapie.
U nádorů středního a horního rekta bez neoadjuvance, za předpokladu kvalitně provedené resekce rekta a totální mezorektální excize, čisté mesorektální fascie a pokud není extramurální vaskulární invaze.

Časné karcinomy (cT1-2, příznivé cT3 N0, mesorektální fascie bez infiltrace podle MRI – mrf-)

 • samostatná chirurgická léčba.

Středně pokročilé karcinomy (cT3 – některé cT4a), N+, mrf-

 • neoadjuvantní radioterapie + chemoterapie (bolusový nebo kontinuální 5-fluorouracil nebo kapecitabin), pak chirurgická léčba.
U nádorů středního a horního rekta není nutná neoadjuvance pokud je předpoklad, že bude kvalitně provedena resekce rekta a totální mezorektální excize, je čistá mezorektální fascie a pokud není extramurální vaskulární invaze.

Lokálně pokročilé karcinomy (některé cT3, některé cT4a, všechny cT4b)

 • neoadjuvantní radioterapie + chemoterapie (bolusový nebo kontinuální 5-fluorouracil nebo kapecitabin),
 • krátký kurz radioterapie s následnou operací - akcelerovaná RT 5x 5Gy- operace do 11 dnů či po 6-8 týdnech (zde je využitá downstag. snížení pooperačních komplikací
  • využití: starší pacienti, komorbidity, nízce sedící tumory
  • srovnání s klasickou CH-RT- nižší toxicita,chirurgické komplikace není rozdíl, naopak vyšší u protrahované RT, nejsou rozdíly v lokálních recidivách, parametrech přežití ani pozdní toxicitě
 • u velmi lokálně pokročilých nádorů možnost podání předoperační systémové chemoterapie s následnou chemoradioterapií a chirurgickou léčbou.
Obecná pravidla
Předoperační (neoadjuvantní) radioterapie ± chemoterapie má přednost, je to léčba více efektivní a méně toxická ve srovnání s pooperační (adjuvantní) terapií. Adjuvantní radioterapie ± chemoterapie je vhodná jen pro jednotlivé případy, kdy předoperační léčba provedena nebyla.
Podobně jako u karcinomů kolon může být podána adjuvantní chemoterapie u nádorů rekta III. klinického stadia a rizikových nádorů II. klinického stadia, ale úroveň důkazů o účinnosti je zde výrazně menší než u nádorů kolon. V případě podání adjuvantní chemoterapie je celková doba neoadjuvantní chemoradioterapie a adjuvantní chemoterapie 6 měsíců.

Zdroj: Modrá kniha

Patologie

patologie  - závěr musí obsahovat MKN kód, MKN-O kód a TNM klasifikaci, dále tyto údaje: o     histologický typ a   grade   nádoru o   ...